Disclaimer
     

Dizze webside is in publikaasje fan Aldfaers Erf. De Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 binne dêrop fan tapassing. Alle rjochten op de database, de gegevens, de teksten en digitale ôfbyldings binne yn eigendom of yn behear by Aldfaers Erf. Fermannichfâldiging fan (in part fan) dizze publikaasje mei it (dúdlike) eachmerk om dy iepenbier te meitsjen of te eksploitearjen is allinnich tastien nei skriftlike tastimming fan Aldfaers Erf. Oan dy tastimming kinne betingsten ferbûn wurde.

Foar persoanlik, net-kommersjeel gebrûk is it tastien om prints of downloads te meitsjen fan teksten en/of bylden.

 

De ynformaasje, tsjinsten of produkten dy’t op dizze webside stiet kinne flaters befetsje en te meitsjen krije mei tydlike ûnderbrekkings. Hoewol’t Aldfaers Erf syn bêst docht om alle ynformaasje sa goed en flaterfrij mooglik oan te bieden, kin dy net ferantwurdlik steld wurde foar eventuele flaters, defekten of oare skea oanrjochtsjende konsekwinsjes dy’t fuortkomme út it brûken fan dizze webside.

Aldfaers Erf sjocht dêrom ôf fan hokker oanspraaklikens dan ek, binnen de grinzen fan de Nederlânske wet.