menu | Films
     

Elkenien hat hjoed-de-dei hast in digitale filmkamera.

Mar der lizze hjir en dêr op souder ek noch in hiel soad saneamde Super-8 filmkes.

It liket Aldfaers Erf o sa nijsgjirrich om ek dêrfan in digitaal argyf te meitsjen.

 

 

En hoewol't de prioriteiten op dit stuit oars lizze: wa't der niget oan hat om sokke filmkes te digitalisearjen kin kontakt mei ús opnimme. En datselde jildt fansels ek foar it yn brûklien ôfstean fan sokke filmkes.