Meidielings
     

Aldfaers reau rydt oer Aldfaers grûn mei de Alvestêdetocht foar Oldtimers op 19 maaie 2007 (lokaasje It Bosk, Bitgum).

Klik op foto of hjir om it album te besjen.

 

Hoewol't dizze side benammen bedoeld is foar histoarysk materiaal, efkes in útstapke nei de aktualiteit.

Dêrom fynst hjir de foto's fan de optocht by it doarpsfeest fan 11 en 12 maaie. Klik hjir om dêr hinne te gean.

Mar ek ús foto-argyf is tige de muoite wurdich, no'tst hjir dochs bist. Klik dêrfoar op it âlde kameraatsje of klik hjir.